Liečbu novorodeneckej žltačky podstupujú mnohé deti zbytočne

http://babetko.rodinka.sk/index.php?id=592573

Terapia novorodeneckej žltačky je spojená s dlhším pobytom matky a dieťaťa v nemocnici, zvýšenými zdravotnými nákladmi, prerušením počiatočného vzťahu medzi matkou a dieťaťom, ohrozeným dojčením a strachom zo všetkého, čo sa popri tom deje.

A to aj napriek tomu, že ak by sa postupy terapie riadili súčasnými vedeckými poznatkami, liečbu smerujúcu k zníženiu hladín bilirubínu by podstupovalo len veľmi málo novorodencov.

K zásahom sa vo väčšine pôrodníc pristupuje najmä preto, že sa lekári obávajú možného poškodenia mozgu bilirubínom, ak jeho koncentrácia v krvi novorodenca začne byť príliš vysoká. Je však zaujímavé, že hypotéza o škodlivosti bilirubínu v skutočnosti nikdy nebola testovaná a pre jej správnosť sa zatiaľ vo vedeckej literatúre nevyskytol ani jediný dôkaz.

Dokonca narastá počet dôkazov, že bilirubín je dôležitým antioxidantom, teda látkou, ktorá v našich bunkách, podobne ako napr. vitamín C či E, vychytáva tzv. voľné radikály – splodiny metabolizmu. Pri zvýšených hladinách bilirubínu si organizmus novorodenca (ale aj dospelého človeka) lepšie poradí s rôznymi chorobami či stresom.
Napriek tomu sa vysokých hladín bilirubínu obávame, ako keby skutočne poškodzovali zdravie dieťaťa. Pritom, ak ide o zdravého, donoseného novorodenca, je vedeckými štúdiami jednoznačne dokázané, že hladiny bilirubínu do 342 µmol/l nespôsobia poškodenie jeho mozgu, ani iné zdravotné poškodenie.

Bezpečnosť bilirubínu pri hladinách vyšších ako 342 µmol/l už žiadne kontrolované vedecké štúdie neskúmali, po tejto hranici už sú publikované len prípadové štúdie, v ktorých sú popisované deti s hladinami bilirubínu vyššími ako 342 µmol/l, niektoré mnohonásobne vyššími, dokonca až 855 µmol/l. V prípade, že išlo o zdravých a donosených novorodencov, všetky tieto deti prežili pôsobenie extrémne vysokých hladín bilirubínu bez následkov (z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska).

Svetovo uznávaní odborníci na novorodeneckú žltačku, Jeffrey Maisels a Tom Newman, uskutočnili prehľad všetkých dostupných údajov o tejto problematike a zistili, že obavy z akokoľvek vysokých hladín bilirubínu v prípade, že hovoríme o zdravom a donosenom novorodencovi, sú neopodstatnené. Maisels a Newman odporúčajú na základe týchto poznatkov zmeniť tradičný prístup v terapii žltačky, keďže, ako uvádzajú, neexistujú dôkazy o jeho účinnosti a navyše používané postupy nie sú bez rizík.

Pre zdravého, donoseného novorodenca neodporúčajú rutinné sledovanie hladín bilirubínu po pôrode.  Len v prípade, že existuje podozrenie na vysoké hladiny bilirubínu, odporúčajú ich skontrolovanie a terapiu až v prípade, že hladiny bilirubínu sú vyššie ako 342 µmol/l a naďalej stúpajú. Cieľom liečby by malo byť znížiť hladiny bilirubínu pod 500-400 µmol/l.

Hladiny bilirubínu blízke 342 µmol/l dosiahne podľa štatistík len asi 0,5 – 1 % všetkých novorodencov. Na Slovensku sa však pristupuje k terapii novorodeneckej žltačky aj pri hladinách nižších ako 342 µmol/l. Napríklad slovenská učebnica pediatrie definuje normálnu žltačku do hladín bilirubínu 248 µmol/l. Vo viacerých pôrodniciach sa pristupuje k znižovaniu hladín bilirubínu aj pri nižších hladinách.

Aké výhody by mal poskytnúť zdravému a donosenému novorodencovi zásah, ktorého cieľom je znížiť hladiny bilirubínu nepresahujúce hranicu 342 µmol/l, ak do tejto hranice neexistuje žiadny dôkaz o škodlivosti bilirubínu, však nie je zrejmé.

http://babetko.rodinka.sk/index.php?id=592573
Autor: Klemka